Wetteksten Yasmine

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

3 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op programma 25.21.1;
Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;
Gelet op de delegatie verleend aan de Inspectie van Financiën d.d. 5 februari 1963;
Gelet op het Gunstig advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 29 november 2006;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Een toelage ten bedrage van 10.000 EUR aan te rekenen ten laste van de basiallocatie 21.10.35.27 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2006, wordt aan de Wereldgezondheidsorganisatie verleend en vertegenwoordigdt een bijdrage van België voor de implementatie van de « Ministeriële Conferentie op de strijd tegen Obesitas, 2006 » en zal op haar rekening nr. DK 40 2000 5005 855 876 bij de Nordea Denmark A/S, te 2900 Hellerup DK-Denmark, gestort worden.
Art. 2. De Wereldgezondheidsorganisatie mag deze toelage enkel aanwenden voor de implementatie van de « Ministeriële Conferentie op de strijd tegen Obesitas, 2006 ». Een activiteitsrapport zal overgemaakt worden en na verificatie van het financieel rapport zal het eventueel restant teruggestort worden aan de Belgische Schatkist.
Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 3 december 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

Bron:

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie. 3 december 2006. Rudy Demotte.