Wetteksten Frederik

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
12 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003 en 22 december 2003, 9 juli 2004 en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 28, § 8, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 augustus 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1999, 10 juni 2001, 16 juli 2001, 24 augustus 2001, 15 oktober 2001, 16 mei 2003, 28 september 2003 en 7 juni 2004;
Gelet op het protocol van 31 maart 2003 betreffende de invoering van een vereenvoudigde procedure voor de toekenning van een terugbetaling van of een tegemoetkoming voor hulpmiddelen wat betreft rolstoelen, tussen de federale overheid en de overheden bevoegd inzake hulpmiddelen voor personen met een handicap, krachtens artikelen 127 tot 140 van de Grondwet - Beleid ten gunste van personen met een handicap;
Gelet op het voorstel van de Technische raad voor rolstoelen van 13 juli 2004 en 7 oktober 2004;
Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen genomen op 15 juli 2004 en 12 oktober 2004;
Overwegende dat artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet dat het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geacht wordt gegeven te zijn wanneer het niet is geformuleerd binnen de voorziene termijn van vijf werkdagen en dat dit het geval is voor de voorstellen van 13 juli 2004;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 20 juli 2004;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van 12 oktober 2004;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, genomen op 26 juli 2004 en 18 oktober 2004;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 september 2004;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 16 december 2004;
Gelet op het advies 37.945/1 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 augustus 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1999, 10 juni 2001, 16 juli 2001, 24 augustus 2001, 15 oktober 2001, 16 mei 2003, 28 september 2003 en 7 juni 2004 wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2. § 1. Dit besluit treedt in werking 10 dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
§ 2. Met betrekking tot de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsbepalingen :
1° De verstrekkingen, toepassingsregels en de erbijgaande lijst van de voor vergoeding aangenomen producten zoals omschreven vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven van toepassing tot op het ogenblik dat de lijst in toepassing van de nieuwe nomenclatuur in werking treedt.
Indien de lijst van voor vergoeding aangenomen producten in het raam van de nieuwe nomenclatuur in werking treedt na 1 januari 2005, blijft de lijst vastgesteld op 1 juli 2004 van toepassing, zonder bijwerking op 1 januari 2005, tot op het ogenblik dat die nieuwe lijst in werking treedt. Voor de producten die voorlopig werden opgenomen op de lijst tot 31 december 2004, wordt de opname verlengd tot de in werking treding van de nieuwe lijst.
2° De aanvragen voor verzekeringstegemoetkoming ingediend vóór de inwerkingtreding van de eerste lijst bij de nieuwe nomenclatuur worden behandeld volgens de nomenclatuur van toepassing op het ogenblik van de aanvraag tot uiterlijk zes maanden na de datum van inwerkingtreding van die lijst. De aanvragen die op die datum nog niet afgehandeld zijn, moeten volgens de procedure van de nieuwe nomenclatuur opnieuw ingediend worden.
3° Voor de hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel, geleverd vóór het in werking treden van de nieuwe nomenclatuur, worden de termijnen en de procedure van de hernieuwing bepaald op basis van de concordantietabel goedgekeurd door het Verzekeringscomité. Deze concordantietabel betreft niet de aanpassingen. De aanvraagprocedure die hiervoor gevolgd dient te worden is opgenomen in artikel 28, § 8, I., 3.3.4.
4° Voor het indienen van de aanvraagdossiers voor de eerste lijst, opgemaakt na inwerkingtreding van dit besluit, kan de aanvrager verwijzen naar de documenten die reeds in de aanvraagdossiers, ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, zitten en dit voor zover die producten reeds opgenomen zijn op de lijsten van voor vergoeding aangenomen producten en die documenten nog geldig zijn.
Daartoe dient de aanvrager een lijst op te stellen waarop duidelijk de volgende gegevens worden vermeld :
a) het dossiernummer van de nieuwe aanvraag,
b) het dossiernummer van het aanvraagdossier van hetzelfde product dat reeds vóór de inwerkingtreding van dit besluit op de lijst was opgenomen,
c) de documenten uit het in punt b) bedoelde aanvraagdossier.
Die mogelijkheid bestaat enkel voor de volgende documenten :
- Keuringsbewijs afgeleverd door een Europees testinstituut
- Certificaat van vuurbestendigheid voor het bekledingsmateriaal
- EMC-attest
Het secretariaat van de Technische raad voor rolstoelen gaat na of die documenten in het in punt b) bedoelde aanvraagdossier aanwezig zijn en of die documenten nog geldig zijn.
De procedure van artikel 28, § 8, I, 4, 4.1., c), geldt eveneens voor deze aanvraagdossiers.
Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 12 januari 2005.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Nomenclatuur
« Artikel 28, § 8. Worden geacht tot de bevoegdheid te behoren van de bandagisten die speciaal zijn erkend om de verstrekkingen opgenomen onder punt II te leveren volgens de door Ons vastgestelde bevoegdheidscriteria :
I. ALGEMENE BEPALINGEN, AANNEMINGS- EN VERGOEDINGSCRITERIA
1. Algemene bepalingen :
1.1. Algemeen
Komen in aanmerking voor een verzekeringstegemoetkoming van een mobiliteitshulpmiddel opgenomen onder punt II van deze paragraaf : de rechthebbenden met een beperking van de mobiliteit. Deze beperking in mobiliteit is een gevolg van een fysieke, mentale, cognitieve of psychologische stoornis. Hierdoor is de rechthebbende niet in staat zelfstandig of zonder hulp activiteiten of taken uit te voeren en stellen er zich problemen met participatie aan het maatschappelijk leven.
De beperkingen van de mobiliteit kunnen een gevolg zijn van :
- problemen met het lopen en zich verplaatsen tussen verschillende locaties zoals zich binnenshuis verplaatsen, zich verplaatsen in andere gebouwen dan thuis, zich verplaatsen buitenshuis;
- problemen met het veranderen en handhaven van lichaamshouding : problemen met zittende en staande houding en/of het uitvoeren van transfers.
De beperkingen van de mobiliteit hebben een effect op allerhande activiteiten zoals zelfzorg, huishouden, opleiding, beroep, recreatie, kortom het maatschappelijk leven.
De beperkingen van de mobiliteit zijn een gevolg van functiestoornissen van het bewegingssysteem of stoornissen van de anatomische eigenschappen, ongeacht de oorzaak.
De functiestoornissen van het bewegingssysteem kunnen ook een gevolg zijn van stoornissen in de functies van andere lichaamsstelsels, zoals hart- en bloedvatenstelsel, zenuwstelsel, ademhalingsstelsel, enz.
De beperkingen van de mobiliteit moeten van definitieve aard zijn of moeten ten minste gelijk zijn aan de vastgestelde hernieuwingstermijn.
Komen niet in aanmerking voor een verzekeringstegemoetkoming van een mobiliteitshulpmiddel opgenomen onder punt II van deze paragraaf : de rechthebbenden die verblijven in een ziekenhuis (een erkende verpleeginrichting voor acute of chronische verzorging zoals bedoeld in artikel 34, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) met uitzondering van een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis De verzekeringstegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel kan wel bij uitzondering in een ziekenhuis worden toegekend - na goedkeuring door de adviserend geneesheer - bij het bekend zijn van de ontslagregeling van de rechthebbende of in het kader van een revalidatieplan dat dit ontslag voorbereidt. Met ontslagregeling wordt bedoeld : de concrete afspraken die gericht zijn op ontslag, de vermoedelijke ontslagdatum en de ontslagprocedure.
Voor de rechthebbenden opgenomen in één van de volgende verzorgingsinrichtingen met name in een rust- en verzorgingstehuis, een rustoord voor bejaarden, een psychiatrisch verzorgingstehuis, alle inrichtingen voor gehandicapten, is slechts vergoeding mogelijk wanneer de rolstoel noodzakelijk is voor individueel en definitief gebruik.
De hiervoor gebruikte definities zijn gebaseerd op de Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF) opgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie. De definities van de begrippen gebruikt in de nomenclatuur worden vastgesteld of aangepast door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Technische raad voor rolstoelen en na advies van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen.
1.2. Specifieke bepalingen voor de verstrekker
De verstrekker moet de levering van de in de punten II en III van deze paragraaf voorziene producten zelf uitvoeren. Die producten moeten bij de levering aan de rechthebbende aangepast worden.
Alle aanwijzingen betreffende het gebruik en het onderhoud van het product moeten aan de rechthebbende verstrekt worden.
De verstrekker moet over de nodige installatie en het gereedschap om de verstrekkingen aan te passen en kleine herstellingen uit te voeren beschikken, zoals bepaald in artikel 85bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Wanneer de rechthebbende, die een geneeskundig voorschrift heeft en zich niet of zeer moeilijk kan verplaatsen, de verstrekker oproept, mag deze zich naar diens woonplaats begeven.
De verstrekker mag geen product noch te koop aanbieden, noch verstrekken op markten, beurzen of andere openbare plaatsen, noch door venten.
Onder « erkend verstrekker » in de zin van deze paragraaf, moet worden verstaan, de verstrekker die zich in elk land van de Europese economische ruimte wettelijk gevestigd heeft volgens de wets- en bestuursrechtelijke bepalingen van dat land.
2. Definitie van de mobiliteitshulpmiddelen beoogd in deze paragraaf
Onder mobiliteitshulpmiddelen wordt verstaan : een rolstoel, loophulpmiddel of orthopedische driewielfiets, en bij uitbreiding een stasysteem. Deze mobiliteitshulpmiddelen zijn bedoeld om de bewegingsfunctie te ondersteunen.
Een rolstoel, loophulpmiddel, of orthopedische driewielfiets is een speciaal ontworpen toestel om personen te helpen zich binnenshuis en buitenshuis te verplaatsen. Een stasysteem is een toestel dat personen met een ernstige of volledige beperking van de stafunctie (het handhaven van de staande houding) toelaat rechtop te staan.
In toepassing van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen (Europese richtlijn 93/42/EG) zijn rolstoelen, loophulpmiddelen, orthopedische driewielfietsen of stasystemen te beschouwen als medische hulpmiddelen en volgens de ISO9999-norm als technische hulpmiddelen.
Vallen niet onder de definitie van mobiliteitshulpmiddel : producten of technologieën die mensen in het dagelijks leven ondersteunen, functionele stimulatoren, communicatie ondersteunende systemen en omgevingsbedieningssystemen.
3. Aanvraagprocedure
3.1. Eenheidsdossier
Alle documenten zijn bedoeld voor het indienen van een aanvraag voor tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel met individuele aanpassingen bij zowel de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging als bij de fondsen voor sociale integratie van personen met een handicap.
De rechthebbende geeft op een document, dat door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging is goedgekeurd, aan dat hij akkoord gaat om de aanvraag van het mobiliteitshulpmiddel, samen met eventuele andere ermee verbonden bijstandsvragen, door te sturen naar het fonds voor sociale integratie van personen met een handicap. Hij ondertekent dit document voor akkoord.
De adviserend geneesheer stuurt enkel die dossiers waarvoor de rechthebbende zijn instemming tot doorsturing heeft verleend, voor eventuele bijkomende of andere tussenkomsten door naar het fonds voor sociale integratie van personen met een handicap. Het doorgestuurde dossier omvat een kopie van de aanvraagdocumenten en de beslissing van de adviserend geneesheer. Zodra de verzekeringsinstelling beschikt over het getuigschrift van aflevering wordt een kopie ervan doorgestuurd naar het fonds.
De beslissing voor de basisverstrekking en de nodige aanpassingen, zoals vermeld in de nomenclatuur en opgenomen op de lijst van erkende producten, is bindend zowel in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging als bij de fondsen voor sociale integratie van personen met een handicap.
3.2. Aanvraag van een rolstoel, een orthopedische driewielfiets of stasysteem en de nodige aanpassingen.
De in de punten II en III van deze paragraaf voorziene producten mogen enkel verstrekt worden op voorschrift van een geneesheer en in overeenstemming daarmee. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum van het voorschrift, geldig gedurende :
- twee maanden indien het om een eerste aanvraag gaat;
- zes maanden indien het om een hernieuwing gaat.
De erkend verstrekker richt de aanvraag tot tegemoetkoming voor een rolstoel, een orthopedische driewielfiets of een stasysteem aan de adviserend geneesheer.
De erkende verstrekker brengt de rechthebbende op de hoogte dat in geval van weigering van tegemoetkoming door de adviserend geneesheer voor het toestel en/of ook voor alle toebehoren, deze ten laste vallen van de rechthebbende indien levering op zijn vraag geschiedt vóór de beslissing van de adviserend geneesheer gekend is.
Naargelang de vereiste procedure beoordeelt de adviserend geneesheer de aanvraag op basis van het medisch voorschrift, het functioneringsrapport, het motiveringsrapport en de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming.
De adviserend geneesheer reageert binnen de vijftien werkdagen op de ingediende aanvraag. Die reactie kan de volgende beslissingen inhouden :
- de aanvraag wordt goedgekeurd;
- de aanvraag wordt afgekeurd met opgave van een grondige motivatie;
- de aanvraag is onvolledig of vergt bijkomende informatie. In dit geval heeft de adviserend geneesheer opnieuw vijftien werkdagen te rekenen vanaf de ontvangstdatum van de vervollediging van het dossier om zijn beslissing te nemen;
- de rechthebbende wordt onderworpen aan een fysiek onderzoek. De beslissingstermijn van de adviserend geneesheer wordt verlengd met vijfentwintig werkdagen.
Bij ontstentenis van een antwoord van de adviserend geneesheer binnen de voormelde termijnen, is de ingediende aanvraag goedgekeurd.
De levering dient te gebeuren binnen een termijn van vijfenzeventig werkdagen volgend op de datum van de goedkeuring van de adviserend geneesheer, behoudens een bewezen overmacht.
Het model van de vereiste documenten is vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Technische raad voor rolstoelen en na advies van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen.
Deze procedure is niet geldig voor de aanvraag van een loophulpmiddel (zie 3.3.11).
3.3. Specifieke aanvraagprocedures
3.3.1. De basisprocedure
De basisprocedure is geldig voor de aanvraag voor een standaardrolstoel of een orthopedische driewielfiets. De verzekeringstegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift en de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingediend door de erkend verstrekker.
De adviserend geneesheer beslist over de goedkeuring van het dossier. Hij kan echter bijkomende inlichtingen vragen aan zowel de voorschrijvende arts als aan de erkend verstrekker.
De aanvraag van een orthopedische driewielfiets in cumul met een rolstoel moet worden opgemaakt volgens de regels van de uitgebreide aanvraagprocedure (zie 3.3.2).
3.3.2. De uitgebreide procedure
De uitgebreide procedure is geldig voor de aanvraag van een modulaire rolstoel, een verzorgingsrolstoel een zitsysteem of een orthopedische driewielfiets in cumul met een rolstoel. De verzekeringstegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift, het motiveringsrapport en de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingediend door de erkend verstrekker.
Het motiveringsrapport wordt opgesteld door de erkend verstrekker.
De adviserend geneesheer beslist over de goedkeuring van het dossier. Hij kan echter bijkomende inlichtingen vragen aan zowel de voorschrijvende arts als aan de erkend verstrekker.
3.3.3. De bijzondere procedure
De bijzondere procedure is geldig voor de aanvraag van een kinderrolstoel, een actieve rolstoel, een elektronische rolstoel, een elektronische scooter of een stasysteem.
De verzekeringstegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift, het functioneringsrapport, het motiveringsrapport en de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingediend door de erkend verstrekker.
Het functioneringsrapport moet multidisciplinair opgesteld worden. De multidisciplinaire equipe bestaat minstens uit een geneesheer-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie of een geneesheer-specialist met een bijkomend getuigschrift in de revalidatie voor locomotorische, neuromotorische en neurologische aandoeningen en een ergotherapeut of kinesitherapeut. Facultatief kan die equipe uitgebreid worden met de huisarts, verpleegkundige, sociaal assistent of omgevingsdeskundige van de rechthebbende. De erkend verstrekker kan betrokken worden bij de functionele evaluatie.
De erkend verstrekker stelt het motiveringsrapport op en is verantwoordelijk voor de keuze van het mobiliteitshulpmiddel op basis van de functionele evaluatie van de multidisciplinaire equipe.
De adviserend geneesheer beslist over de goedkeuring van het dossier. Hij kan echter bijkomende inlichtingen vragen aan zowel de voorschrijvende arts, het multidisciplinair team als de erkend verstrekker.
3.3.4. Procedure bij hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel
De te volgen procedure in geval van hernieuwing wordt bepaald door het mobiliteitshulpmiddel en niet door de aanpassingen.
In geval van hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel door een verstrekking van dezelfde hoofdgroep en subgroep is de basisprocedure (zie 3.3.1) van toepassing, ongeacht de eventuele wijzigingen van aanpassingen.
In geval van hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel, met uitzondering van de elektronische rolstoelen of van de elektronische scooters, door een verstrekking van een andere hoofdgroep of subgroep is de procedure van het aangevraagde mobiliteitshulpmiddel van toepassing.
In geval van hernieuwing van een elektronische rolstoel of een elektronische scooter door respectievelijk een elektronische rolstoel of een elektronische scooter van een andere subgroep, is de uitgebreide procedure van toepassing.
3.3.5. Procedure bij voortijdige hernieuwing van een rolstoel
Indien zich onvoorziene en belangrijke wijzigingen voordoen bij de rechthebbende van de functies van het bewegingssysteem of veranderingen van de anatomische eigenschappen en er een voortijdige hernieuwing noodzakelijk is, dan kan de erkend verstrekker hiervoor een aanvraag richten tot de adviserend geneesheer.
Een aanvraag in het kader van een voortijdige hernieuwing moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere aanvraagprocedure (zie 3.3.3.).
Deze aanvraagprocedure is enkel toegelaten bij het verstrekken van een nieuwe rolstoel. De rolstoel en de aanpassingen moeten voorzien zijn in de verstrekkingen bedoeld in punt II van deze paragraaf en moeten voorkomen op de lijst van aangenomen producten.
3.3.6. Procedure bij aanvraag van voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel
Indien zich wijzigingen voordoen bij de rechthebbende van de functies van het bewegingssysteem of stoornissen van de anatomische eigenschappen en er dus voortijdige aanpassingen noodzakelijk zijn, dan kan de erkend verstrekker hiervoor een aanvraag richten tot de adviserend geneesheer.
Een aanvraag in het kader van voortijdige aanpassingen aan een reeds afgeleverde rolstoel moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere aanvraagprocedure (zie 3.3.3.) indien die aanvraag gebeurt binnen een termijn van twee jaar na de aflevering van de rolstoel. Als de aanvraag gebeurt na een termijn van twee jaar na de aflevering van de rolstoel wordt de uitgebreide aanvraagprocedure (zie 3.3.2) gevolgd.
Deze aanvraagprocedure is enkel toegelaten bij aanpassingen aan een rolstoel, waarvoor een tegemoetkoming werd bekomen vanuit de verplichte ziekteverzekering. De aanpassingen moeten voorzien zijn in de verstrekkingen bedoeld in punt II van deze paragraaf en moeten voorkomen op de lijsten van aangenomen producten.
Bestaande aanpassingen kunnen nooit voortijdig vernieuwd worden. In geen geval komen onderhoud of herstelling van de rolstoel hiervoor in aanmerking.
3.3.7. Procedure voor forfaitaire tegemoetkomingen
De adviserend geneesheer kan een forfaitaire tegemoetkoming toekennen aan de rechthebbende voor wie een ander mobiliteitshulpmiddel aangevraagd wordt, dan het mobiliteitshulpmiddel waarvoor hij volgens zijn functionele criteria in aanmerking komt.
Indien de aanvraag voor een bepaald mobiliteitshulpmiddel, waarvoor de rechthebbende volgens de functionele indicaties niet in aanmerking komt, gebeurt op zijn uitdrukkelijke wens, dan moet de erkend verstrekker dit vermelden in het motiveringsrapport.
In geval van een eerste aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel dient steeds de procedure voorzien voor het aangevraagde type mobiliteitshulpmiddel te worden gevolgd. Indien blijkt dat de rechthebbende niet voldoet aan de functionele indicaties voorzien voor het mobiliteitshulpmiddel van zijn keuze kan in het motiveringsrapport of het functioneringsrapport vermeld worden dat hij instemt met een forfaitaire tegemoetkoming.
In geval van hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel waarvoor een forfaitaire tegemoetkoming is gebeurd, kan die forfaitaire tegemoetkoming direct door de erkend verstrekker aangevraagd worden, mits uitdrukkelijk akkoord van de rechthebbende. Deze aanvraag moet opgemaakt worden volgens de regels van de uitgebreide procedure. Indien de rechthebbende slechts voldoet aan de functionele specificaties van de standaardrolstoel mag de aanvraag opgemaakt worden volgens de basisprocedure.
De forfaitaire tegemoetkoming is bepaald op het bedrag van de tegemoetkoming van het mobiliteithulpmiddel waarvoor hij in aanmerking komt. De regels voor forfaitaire tegemoetkomingen zijn per mobiliteitshulpmiddel bepaald in punt II van deze paragraaf.
Het mobiliteitshulpmiddel dat wordt afgeleverd, moet voorzien zijn in de verstrekkingen bedoeld in punt II van deze paragraaf en moet voorkomen op de lijst van aangenomen producten.
3.3.8. Aanvraagprocedure voor maatwerk
Indien blijkt dat de rechthebbende niet correct kan toegerust worden met de rolstoel en aanpassingen waarop hij volgens zijn functionele criteria recht heeft, kan de erkend verstrekker een aanvraag voor individueel maatwerk indienen bij de adviserend geneesheer.
De adviserend geneesheer controleert de volledigheid van het dossier en zendt het, voorzien van zijn advies, door naar het College van geneesheren-directeurs. Na het inwinnen van het advies van de Technische raad voor rolstoelen over dit individuele dossier beslist dit College over het al dan niet toestaan van de tegemoetkoming voor het aangevraagde maatwerk.
Onder maatwerk moet worden verstaan : elke hulpmiddel dat speciaal is vervaardigd volgens het voorschrift van een gekwalificeerde arts waarin onder zijn verantwoordelijkheid de specifieke kenmerken van het ontwerp zijn aangegeven, en dat is bestemd om uitsluitend door één bepaalde gebruiker te worden gebruikt. De hulpmiddelen die volgens methoden van continue fabricage of van seriefabricage worden vervaardigd en die een aanpassing vereisen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de arts of van een andere professionele gebruiker, worden niet beschouwd als hulpmiddelen naar maat.
Een verzekeringstegemoetkoming voor maatwerk is slechts mogelijk indien er geen alternatief serieproduct bestaat.
Deze aanvraagprocedure is enkel toegelaten bij het verstrekken van een rolstoel. Aanpassingen aan de elektronische besturing opgenomen in punt II van deze paragraaf onder de rubriek « forfaitaire vergoeding besturing/aandrijving », komen niet in aanmerking voor bijzonder maatwerk.
Een aanvraag in het kader van de aanvraagprocedure maatwerk moet worden opgemaakt volgens de regels van de bijzondere aanvraagprocedure. Bij het dossier moet een gedetailleerd bestek en de noodzakelijke schema's gevoegd worden.
3.3.9. Aanvraagprocedure voor een elektronische scooter voor rechthebbenden met een vergelijkbare aandoening die niet is opgenomen in de specifieke indicaties
Voor rechthebbenden met vergelijkbare ernstige aandoeningen die niet onder de pathologieën vermeld in punt II, 1°, hoofdgroep 3, 1.2. Specifieke indicaties, kunnen worden ondergebracht, moet de hiernagaande procedure gevolgd worden teneinde een eventuele tegemoetkoming te bekomen.
Deze aanvraag moet opgemaakt worden volgens de regels van de bijzondere procedure. De adviserend geneesheer controleert de volledigheid van het dossier en zendt het, voorzien van zijn advies, door naar het College van geneesheren-directeurs. Na het inwinnen van het advies van de Technische raad voor rolstoelen over dit individuele dossier beslist het College over het al dan niet toestaan van de tegemoetkoming voor de elektronische scooter.
3.3.10. Aanvraagprocedure voor rechthebbenden niet correct uit te rusten met de mobiliteits-hulpmiddelen voorzien bij hun doelgroep
Voor de rechthebbenden tot de 18e verjaardag die voldoen aan de functionele indicaties van de kinderrolstoelen, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van meer dan 36 cm noodzakelijk is, kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden, op voorwaarde dat de rolstoel opgenomen is op de lijsten van de rolstoelen voorzien in punt II, 1° Doelgroep : rechthebbenden vanaf de 18e verjaardag.
De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, toegelaten cumul en voortijdige hernieuwingen voor de kinderrolstoelen blijven evenwel geldig.
Voor de rechthebbenden vanaf de 18de verjaardag die voldoen aan de functionele indicaties van de rolstoelen voorzien in punt II, 1°, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden, op voorwaarde dat de rolstoel opgenomen is op de lijsten van de rolstoelen voorzien in punt II, 2° Doelgroep : rechthebbenden tot de 18de verjaardag.
De specifieke voorwaarden voor hernieuwingstermijnen, toegelaten cumul en voortijdige hernieuwingen alsook de tegemoetkomingsbedragen voor de overeenstemmende rolstoelen voorzien in punt II, 1° blijven evenwel geldig.
3.3.11. Procedure voor tegemoetkoming voor een loophulpmiddel
Om een verzekeringstegemoetkoming voor een loophulpmiddel te bekomen, is geen akkoord van de adviserend geneesheer vereist. De verzekeringstegemoetkoming wordt toegekend op basis van het medisch voorschrift en het getuigschrift voor aflevering, ingediend door de erkend verstrekker.
Het loophulpmiddel dat wordt afgeleverd, moet voorzien zijn in de verstrekkingen bedoeld in punt II van deze paragraaf en moet voorkomen op de lijst van aangenomen producten.
De loophulpmiddelen mogen enkel verstrekt worden op voorschrift van een geneesheer en in overeenstemming daarmee. Het voorschrift blijft, te rekenen vanaf de datum van het voorschrift, geldig gedurende :
- twee maanden indien het om een eerste aflevering gaat;
- zes maanden indien het om een hernieuwing gaat.
De levering dient te gebeuren binnen een termijn van vijfenzeventig werkdagen volgend op de datum van afgifte van het voorschrift aan de verstrekker, behoudens een bewezen overmacht.
3.3.12. Hernieuwingstermijnen en cumulregels
De hernieuwingstermijnen en cumulregels zijn per mobiliteitshulpmiddel bepaald in punt II van deze paragraaf.
Een hernieuwing is enkel toegelaten voor hulpmiddelen die onbruikbaar zijn geworden of waarvoor een herstelling niet meer economisch verantwoord is. De hernieuwingstermijn is steeds te rekenen vanaf de datum van de vorige verstrekking en volgens de leeftijd van de rechthebbende op die datum.
Binnen een gedefinieerde hernieuwingstermijn kan nooit meer dan één rolstoel, loophulpmiddel, stasysteem of orthopedische driewielfiets verstrekt worden, behoudens de toegestane cumul opgenomen in punt II van deze paragraaf.
3.4. Documenten van de aanvraag
3.4.1. Het medisch voorschrift
In het medisch voorschrift omschrijft de voorschrijvende arts, op basis van de diagnose, de mate of omvang van de functionele en anatomische stoornissen van de rechthebbende en de beperkingen in activiteiten en participatieproblemen die hiervan het gevolg zijn.
Hiervoor beschrijft hij een aantal functies van het bewegingssysteem in detail op basis van het ICF-typeringssysteem. Aan de hand daarvan bepaalt hij voor elke functie de typering.
Typeringen (meer bepaald de graad van functionele beperkingen)
-> 0 GEEN beperking of participatieprobleem (geen, afwezig, verwaarloosbaar, 0-4 %)
-> 1 LICHTE beperking of participatieprobleem (gering, laag, 5-24 %)
-> 2 MATIGE beperking of participatieprobleem (tamelijk, 25-49 %)
-> 3 ERNSTIGE beperking of participatieprobleem (hoog, sterk, aanzienlijk, 50-95 %)
-> 4 VOLLEDIGE beperking of participatieprobleem (totaal, 96-100 %)
-> 8 niet gespecificeerde beperking of participatieprobleem
-> 9 niet van toepassing
De globale beoordeling van de verschillende functies bepaalt uiteindelijk of de rechthebbende in aanmerking komt voor het voorgestelde mobiliteitshulpmiddel.
Voor het opmaken van het medisch voorschrift moet het model vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging gebruikt worden.
3.4.2. Het functioneringsrapport
Het functioneringsrapport moet multidisciplinair worden opgesteld en maakt deel uit van de documenten vereist bij de bijzondere procedure. Hierin worden de functionele beperkingen van de rechthebbende in omschreven.
Voor het opmaken van het functioneringsrapport moet het model vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging gebruikt worden.
3.4.3. Het motiveringsrapport
In het motiveringsrapport worden het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen omschreven en gemotiveerd op basis van de functiestoornissen van de rechthebbende. Dit document is steeds op te stellen door de erkend verstrekker.
Voor het opmaken van het motiveringsrapport moet het model vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging gebruikt worden.
3.4.4. De aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming
In de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming omschrijft de erkend verstrekker het gevraagde mobiliteitshulpmiddel en de individuele aanpassingen. Dit voorstel beschrijft zowel de verstrekkingen die in de nomenclatuur zijn opgenomen, alsook de aanpassingen of onderdelen die niet door de ziekteverzekering kunnen worden vergoed.
Dit voorstel moet conform zijn met de gegevens, zoals vermeld op de productfiche in de lijst van erkende producten. In geen geval mogen er aan de rechthebbende andere kosten worden aangerekend, dan vermeld op dit voorstel.
Voor het opmaken van de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming moet het model vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging gebruikt worden.
3.5. Het getuigschrift van aflevering
Het getuigschrift van aflevering wordt door de verstrekker in tweevoud opgemaakt. Beide documenten worden door de rechthebbende of zijn vertegenwoordiger ondertekend bij aflevering. Het serienummer van de basisvoorziening dient op dit formulier vermeld te worden.
Voor het opmaken van het getuigschrift van aflevering moet het model vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging gebruikt worden.
De verzekeringstegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan de publieksprijs van het product en van de aanpassingen zoals opgenomen op de informatiefiche voorzien in 4., 4.1., f).
3.6. Rolstoeltest.
Voor de elektronische rolstoel moet een rolstoeltest zijn uitgevoerd die aantoont dat de rechthebbende bekwaam is het elektronische toestel zinvol te gebruiken. De bekwaamheid tot zinvol gebruik moet blijken uit een uitgebreid verslag van de erkend verstrekker over de resultaten van de test die dient uitgevoerd te worden in de woonplaats van de rechthebbende. Deze test gaat de fysieke en cognitieve gebruiksmogelijkheden van de rechthebbende van de elektronische rolstoel na, alsook de lokale gebruiksmogelijkheden van de rolstoel in de praktijk.
Het verslag van die rolstoeltest wordt door de verstrekker aan de adviserend geneesheer overgemaakt samen met de andere documenten voorzien in punt 3.3.3.
4. Lijst van voor vergoeding aangenomen producten
Om voor een verzekeringstegemoetkoming in aanmerking te komen, moeten de mobiliteitshulpmiddelen voorkomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.
Deze lijst wordt opgemaakt door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
4.1 Aannemingscriteria
a) Om op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten opgenomen te worden, moet de fabrikant-aanvrager of de door de fabrikant gemandateerde aanvrager, hierna aanvrager genoemd, een verklaring, volledig ingevuld en ondertekend, indienen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Secretaris van de Technische raad voor rolstoelen.
Het model van de verklaring wordt vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Technische raad voor rolstoelen.
De verklaring bepaalt :
- de relatie tussen de fabrikant en de gemandateerde en
- dat de fabrikant waarborgt dat de producten waarvoor hij een aanvraag tot opname op de lijst indient, verdeeld worden in de Europese economische ruimte en dat gedurende de opname van zijn producten op de voornoemde lijst, en gedurende minstens zes jaar na de schrapping van een product van de lijst de nodige onderdelen worden bevoorraad vanuit een depot in de Europese economische ruimte.
b) Voor de aanvraag tot opname op de voornoemde lijst moet de aanvrager gebruik maken van het elektronisch aanvraagdossier, ter beschikking gesteld door het secretariaat van de Technische raad voor rolstoelen.
Het programma wordt aan de aanvrager bezorgd nadat deze laatste het volledig ingevuld en ondertekend verklaring bij die dienst heeft ingediend.
c) De gemotiveerde en gestructureerde aanvraag wordt op papieren bescheiden en op elektronische drager met een ter post aangetekende brief ingediend bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Secretaris van de Technische raad voor rolstoelen.
Bij elke aanvraag voor een rolstoel of scooter worden de volgende elementen en documenten toegevoegd :
1° de EG-conformiteitsverklaring;
2° het keuringsbewijs afgeleverd door een Europees testinstituut zoals bepaald in punt d) van de aannemingscriteria;
3° het certificaat van vuurbestendigheid voor het bekledingsmateriaal afgeleverd door een Europees organisme;
4° het EMC-attest (enkel voor elektronische rolstoelen en scooters) conform de EG-richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 89/336/EG;
5° de productdocumentatie in de drie landstalen; dit omvat minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's;
6° de volledige gebruiksaanwijzing in de drie landstalen conform de geldende EG-richtlijn (93/42/EG - bijlage 1, punt 13 van het KB 18-03-1999 koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen);
7° de publieksprijs (incl. BTW) voor de basisuitvoering;
8° de volledige prijslijst van het aangevraagde product en zijn aanpassingen;
Bij elke aanvraag voor een aanpassing van een rolstoel worden de volgende elementen en documenten toegevoegd :
1° een duidelijke documentatie van de aanpassing;
2° de publieksprijs (incl. BTW).
Bij elke aanvraag voor een orthopedische driewielfiets of elektrische instelbare statafel worden de volgende elementen en documenten toegevoegd :
1° de EG-conformiteitsverklaring;
2° de productdocumentatie in de drie landstalen; dit omvat minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's;
3° de volledige gebruiksaanwijzing in de drie landstalen conform de geldende EG-richtlijn (93/42/EG - bijlage 1, punt 13 van het KB 18-03-1999 koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen);
4° de publieksprijs (incl. BTW) voor de basisuitvoering;
5° de volledige prijslijst van het aangevraagde product en zijn aanpassingen.
Bij elke aanvraag van een loophulpmiddel worden de volgende elementen en documenten toegevoegd :
1° de productdocumentatie in de drie landstalen; dit omvat minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's;
2° de volledige gebruiksaanwijzing in de drie landstalen conform de geldende EG-richtlijn (93/42/EG - bijlage 1, punt 13 van het KB 18-03-1999 koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen);
3° de publieksprijs (incl. BTW).
Bij elke aanvraag voor een anti-decubituskussen of een modulair aanpasbaar rugsysteem worden de volgende elementen en documenten toegevoegd :
1° de EG-conformiteitsverklaring;
2° het certificaat van vuurbestendigheid voor het bekledingsmateriaal afgeleverd door een Europees organisme;
3° wetenschappelijk onderbouwde drukmetingstesten en/of klinische evaluaties gepubliceerd in een erkend wetenschappelijk tijdschrift (enkel voor een anti-decubituskussen);
4° de productdocumentatie in de drie landstalen; dit omvat minimaal een beschrijving, duidelijke afbeeldingen of foto's;
5° de volledige gebruiksaanwijzing in de drie landstalen conform de geldende EG-richtlijn (93/42/EG - bijlage 1, punt 13 van het KB 18-03-1999 koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen);
6° de publieksprijs (incl. BTW).
Elke aanvraag moet behoorlijk zijn ingevuld, gedateerd en ondertekend en dient alle opgevraagde inlichtingen en documenten te bevatten. Het secretariaat gaat na of de aanvraag volledig is. Als ze niet volledig is, wordt de aanvrager binnen een gerede tijdsspanne in kennis gesteld van de ontbrekende elementen. Pas als het dossier volledig is samengesteld, wordt het overgemaakt aan de Technische raad voor rolstoelen.
De Technische raad voor rolstoelen is ten allen tijde gemachtigd om eender welke bijkomende inlichtingen te vragen die hij nodig acht.
Indien een product niet langer geproduceerd wordt, moet de aanvrager de dienst onverwijld op de hoogte brengen, in dat geval blijft het product nog 6 maanden op de lijst staan.
d) Het keuringsbewijs moet zijn afgeleverd door één van de volgende Europese testinstituten : TNO, TÜV, CERAH of Handikappinstitut.
Indien het keuringsbewijs werd afgeleverd door een ander Europees testinstituut, moet dit erkend zijn voor het testen van rolstoelen en moet de ernst en degelijkheid ten overstaan van de Technische raad voor rolstoelen bewezen worden en door hem aanvaard worden.
e) De Technische raad voor rolstoelen bepaalt op basis van de functionele kenmerken zoals beschreven in het aanvraagdossier of het mobiliteitshulpmiddel of de aanpassingen worden opgenomen onder het aangevraagde nomenclatuurnummer. Voor de evaluatie zijn de functionele specificaties van toepassing die per rolstoeltype zijn vastgelegd in punt II en per aanpassing in punt III van deze paragraaf.
De Technische raad voor rolstoelen legt een voorstel voor aan de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen. Deze Commissie beslist over het doorsturen van dit voorstel aan het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met het oog op een eventuele inschrijving van het product op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.
f) Indien het mobiliteitshulpmiddel (het basisproduct) en zijn aanpassingen voor vergoeding zijn aangenomen door de Technische raad voor rolstoelen een informatiefiche opgemaakt.
Deze fiche bevat volgende informatie : naam van het basisproduct (merk/type) en de aanpassingen, de identificatie van de producten door de fabrikant, het erkenningsnummer van de producten de publieksprijs (incl. BTW), de tussenkomst vanuit de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de Y-waarde van de producten en het eventuele supplement voor de rechthebbende.
g) Jaarlijkse update van de lijsten
De Technische raad voor rolstoelen kan de aanvrager verzoeken de lijst van zijn producten te actualiseren. Voor het behoud van de erkenning van de basisproducten en aanpassingen moet hij op het elektronisch aanvraagdossier actualiseren. Daarbij houdt hij rekening met de invloed van de schrapping van aanpassingen op de erkenning van zijn basisproducten. Dit dossier (elektronische drager en papieren bescheiden) moet ten laatste 1 maand na de vraagstelling - met een ter post aangetekende brief bij de Dienst voor geneeskundige verzorging - Secretaris van de Technische raad voor rolstoelen - worden ingediend.
Bij ontstentenis van een antwoord van de aanvrager op het verzoek tot actualisering van de lijst van zijn producten binnen de voornoemde termijn wordt hij schriftelijk hieraan herinnerd. Bij ontstentenis van een antwoord van de aanvrager op die herinnering binnen een termijn van 10 werkdagen worden zijn producten van de lijst geschrapt.
h) Ingeval van wijziging van artikel 28, § 8 van de nomenclatuur moet de aanvrager het volledige dossier, of in voorkomend geval de herziening van bestaande dossiers, ten laatste 1 maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad indienen om in aanmerking te komen voor de eerstvolgende nieuwe lijst.
II. Verstrekkingen inzake mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen
Voor de hierna omschreven mobiliteitshulpmiddelen en hun aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming verleend worden op voorwaarde dat is voldaan aan de erbijhorende functionele indicaties en specifieke voorwaarden.
1° Doelgroep rechthebbenden vanaf de 18de verjaardag :
De rechthebbende vanaf zijn 18de verjaardag wordt in dit punt « de gebruiker » genoemd.
HOOFDGROEP 1 : Manuele rolstoelen
Subgroep 1 : 520015-520026 Manuele standaardrolstoel … . . Y 665
1. Functionele indicaties voor de gebruiker
1.1. Gebruiksdoel
De manuele standaardrolstoel is bedoeld voor beperkt gebruik per dag. Hij wordt gebruikt om zich beperkt te verplaatsen binnenshuis of buitenshuis. De rolstoel is bedoeld om deel te nemen aan het gezins- en sociale leven.
1.2. Specifieke indicaties
De manuele standaardrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met bewezen en definitieve verplaatsingsproblemen maar met voldoende zitfunctie. De gebruiker kan zich enkel zelfstandig binnenshuis verplaatsen mits steun (minimaal typering 2) ofwel kan hij zich buitenshuis zeer moeilijk over lange afstanden verplaatsen zonder de rolstoel (minimaal typering 3).
2. Functionele specificaties van de rolstoel
2.1. Functionele specificaties onderste ledematen
De manuele standaardrolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Voetsteunen of beensteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetsteun voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.
2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen
De manuele standaardrolstoel is uitgevoerd met armsteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker en zijn uitgevoerd met zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.
2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering
De manuele standaardrolstoel is minimaal uitgevoerd met een slappe zit- en rug. Voor de rolstoel met een zitbreedte vanaf 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor deze maatvoering worden aangerekend.
2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing
De manuele standaardrolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten uitgevoerd zijn met duwhandvatten voor de begeleider.
2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden
De manuele standaardrolstoel is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar.
2.6. Functionele specificaties - technische aspecten
De manuele standaardrolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Trapdoppen of trapbuizen zijn links en/of rechts voorzien, zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijker achterwaarts kan kantelen.
3. Aanpassingen
3.1. Onderste ledematen
520634-520645 Beensteunen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) … . . Y 100
520671-520682 Comfortbeensteunen (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun) … . . Y 115
De verstrekkingen 520634-520645 en 520671-520682 zijn onderling niet cumuleerbaar.
3.2. Bovenste ledematen
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)
521216-521220 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm … . . Y 185
521231-521242 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm … . . Y 400
3.4. Veiligheid
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
3.5. Besturing/aandrijving
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
4. Specifieke voorwaarden
4.1. Hernieuwingstermijn
- voor gebruikers tot hun 65ste verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 65ste verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
4.2. Toegelaten cumul
De manuele standaardrolstoel mag gecumuleerd worden met een orthopedische driewielfiets en/of een loophulpmiddel.
4.3. Verzekeringstegemoetkoming
Voor de manuele standaardrolstoel (verstrekking 520015-520026) kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.
De gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel, maar die kiezen voor een ander type rolstoel, kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van de erkende manuele rolstoelen of elektronische rolstoelen of scooters of starolstoelen. Daartoe moet de aanvraagprocedure beschreven in punt I., 3.3.7. gevolgd worden.
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele rolstoel :
521710-521721 - Y 665
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische rolstoel :
521732-521743 - Y 665
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische scooter :
521754-521765 - Y 665
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een starolstoel :
521776-521780 - Y 665
De gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele standaardrolstoel, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden, op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op :
- Lijst 520236-520240 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen
522174-522185 - Y 665
4.4. Aanvraag tegemoetkoming
De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :
- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende geneesheer;
- de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingevuld door de erkend verstrekker.
De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.1.
Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan de reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure opgenomen in punt I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.
Subgroep 2 : 520030-520041 Manuele modulaire rolstoel Y 685
1. Functionele indicaties voor de gebruiker
1.1. Gebruiksdoel
De manuele modulaire rolstoel is bedoeld voor langdurig en definitief dagelijks gebruik. Deze rolstoel is modulair aanpasbaar in functie van de gebruiker, afhankelijk van zijn zitfunctie en volgens de aangetoonde noden van de gebruiker met betrekking tot zijn activiteiten. Aanpassingen ter ondersteuning van de functie van de armen, de benen, de zithouding, de aandrijving en de veiligheid van de gebruiker hebben enkel tot doel verloren gegane of gestoorde functies te ondersteunen of te vervangen. De rolstoel is bedoeld om deel te nemen aan het gezins- en sociale leven.
1.2. Specifieke indicaties
De manuele modulaire rolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een ernstige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal typering 3). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis of kan dit enkel mits gebruik te maken van een loophulp of mits ondersteuning van een hulpverlener, hierbij zijn de handen van de gebruiker niet beschikbaar voor activiteiten (minimaal typering 3). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn ernstig beperkt tot onmogelijk (minimaal typering 3). De aanpassingen aan de rolstoel moeten functioneel noodzakelijk zijn en deze noodzaak dient steeds omstandig gemotiveerd te worden.
2. Functionele specificaties van de rolstoel
2.1. Functionele specificaties onderste ledematen
De manuele modulaire rolstoel is uitgevoerd met voetsteunen of beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Voetsteunen of beensteunen moeten individueel ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Indien uitgevoerd met voetsteunen moet een kuitband of een hielsteun of alternatief systeem op elke voetsteun voorzien zijn. Indien uitgevoerd met beensteunen moet elke beensteun voorzien zijn van een kuitsteun.
2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen
De manuele modulaire rolstoel is uitgevoerd met armsteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker en zijn uitgevoerd met zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.
2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering
De manuele modulaire rolstoel is minimaal uitgevoerd met een slappe zit en rug. Voor de rolstoel met een zitbreedte vanaf 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor deze maatvoering worden aangerekend.
De manuele modulaire rolstoel moet uitgerust kunnen worden met een uitneembare voorgevormde zit, een uitneembare voorgevormde rug, een verstelbare hoofdsteun, rugpelotten, een abductieklos en een veiligheidsgordel. Die aanpassingen zijn niet noodzakelijk producteigen.
2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing
De manuele modulaire rolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Beide types moeten uitgevoerd zijn met duwhandvatten voor de begeleider.
2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden
De manuele modulaire rolstoel is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is. De rolstoel moet vouwbaar zijn, de voet- of beensteunen zijn afneembaar of wegklapbaar en bij de rolstoel met hoepelaandrijving zijn de achterwielen afneembaar d.m.v. steekassen (quick release systeem).
2.6. Functionele specificaties - technische aspecten
De manuele modulaire rolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of de begeleider bediend kan worden. Trapdoppen of trapbuizen zijn links en/of rechts voorzien; zodat de begeleider de rolstoel gemakkelijker achterwaarts kan kantelen.
3. Aanpassingen
3.1. Onderste ledematen
520634-520645 Beensteunen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) … . . Y 100
520671-520682 Comfortbeensteunen (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun) … . . Y 115
De verstrekkingen 520634-520645 en 520671-520682 zijn onderling niet cumuleerbaar.
520752-520763 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat) … . . Y 90
3.2. Bovenste ledematen
520855-520866 Armsteunen (in hoogte instelbaar) (per paar) … . . Y 241
3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)
520892-520903 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen … . . Y 87
520914-520925 Voorgevormde zit … . . Y 175
De verstrekkingen 520892-520903 en 520914-520925 zijn onderling niet cumuleerbaar.
520936-520940 Voorgevormde rug … . . Y 185
520951-520962 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°) … . . Y 250
520973-520984 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot 90°) … . . Y 566
De verstrekkingen 520951-520962 en 520973-520984 zijn onderling niet cumuleerbaar.
521010-521021 Zithoekverstelling (instelbare zithoek) … . . Y 122
521135-521146 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar) … . . Y 150
521150-521161 Rugpelotten (per stuk) … . . Y 81
521172-521183 Abductieklos … . . Y 62
521216-521220 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm … . . Y 185
521231-521242 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm … . . Y 400
521275-521286 Aanpassing bij een amputatie … . . Y 87
De verstrekking 521275-521286 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 521393-521404.
521290-521301 Rolstoelwerkblad of half-werkblad … . . Y 160
3.4. Veiligheid
521334-521345 Hielsteun of voetriem (per stuk) … . . Y 11
521356-521360 Veiligheidsgordel … . . Y 30
521371-521382 Zitbroek … . . Y 69
De verstrekkingen 521356-521360 en 521371-521382 zijn onderling niet cumuleerbaar.
521393-521404 Antikiepsysteem … . . Y 50
De verstrekking 521393-521404 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 521275-521286.
3.5. Besturing/aandrijving
521430-521441 Aandrijf- en besturingssysteem « dubbele hoepel » … . . Y 700
521452-521463 Aandrijf- en besturingssysteem « hefboomsysteem » … . . Y 1000
521474-521485 Rolstoelaanpassing van de zithoogte verlaging (trippelstoel) … . . Y 157
De verstrekkingen 521430-521441, 521452-521463 en 521474-521485 zijn onderling niet cumuleerbaar.
521496-521500 Aanpassing van de hoepel in geval van verminderde grijpfunctie … . . Y 75
521695-521706 Remverlengers (per paar) … . . Y 15
4. Specifieke voorwaarden
4.1. Hernieuwingstermijn
- voor gebruikers tot hun 65ste verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 65ste verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
4.2. Toegelaten cumul
De manuele modulaire rolstoel mag gecumuleerd worden met een loophulpmiddel en/of een elektrisch instelbare statafel.
De manuele modulaire rolstoel mag gecumuleerd worden met een orthopedische driewielfiets, mits uitgebreide motivatie aan de hand van het functioneringsrapport.
De manuele modulaire rolstoel mag gecumuleerd worden met een antidecubituszitkussen.
4.3. Verzekeringstegemoetkoming
Voor de manuele modulaire rolstoel (verstrekking 520030-520041) en de gevraagde individuele aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.
De gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel, maar die kiezen voor een ander type rolstoel, kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van de erkende manuele rolstoelen of elektronische rolstoelen of scooters of starolstoelen. Daartoe moet de aanvraagprocedure beschreven in punt I., 3.3.7. gevolgd worden.
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een manuele rolstoel :
521791-521802 … . . Y 685
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische rolstoel :
521813-521824 … . . Y 685
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische scooter :
521835-521846 … . . Y 685
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een starolstoel :
521850-521861 … . . Y 685
De gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele modulaire rolstoel, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden, op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op :
- Lijst 520236-520240 - Manuele standaardrolstoel voor kinderen :
522196-522200 … . . Y 685
4.4. Aanvraag tegemoetkoming
De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :
- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende geneesheer;
- het motiveringsrapport ingevuld door de erkend verstrekker;
- de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingevuld door de erkend verstrekker.
De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.
Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan de reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure opgenomen in de punten I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.
Subgroep 3 : 520052-520063 Manuele verzorgingsrolstoel … . . Y 2165
1. Functionele indicaties voor de gebruiker
1.1. Gebruiksdoel
De manuele verzorgingsrolstoel is bedoeld voor gebruikers met een blijvende zorgafhankelijkheid van formele of informele hulpverleners en die door het gebruik van deze rolstoel kunnen deelnemen aan het gezins- en sociale leven. De rolstoel is bedoeld voor definitief en langdurig dagelijks gebruik. De rolstoel is bedoeld voor zorgafhankelijke gebruikers wiens verlies of stoornis van de functies of anatomische eigenschappen van hoofd, bovenste en onderste ledematen, rug en zit een algehele ondersteuning vereist. De rolstoel is bedoeld om de gebruiker wisselhoudingen van zit tot in halflig te kunnen aanbieden o.a. ter preventie van doorligwonden (semi Fowler houding).
1.2. Specifieke indicaties
De manuele verzorgingsrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen, definitieve en volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). Verplaatsingen zonder rolstoel zijn onmogelijk. Bovendien heeft de gebruiker een volledige passieve zithouding (typering 4) die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel. Er is een ernstig verlies van de functie van de bovenste ledematen (minimaal typering 3) waardoor steunen, verzitten, zichzelf opheffen en zelf de rolwagen besturen en voortduwen niet mogelijk is gedurende de hele gebruiksduur. Een zelfstandige transfer in en uit de rolstoel is volledig onmogelijk (typering 4).
2. Functionele specificaties van de rolstoel
2.1. Functionele specificaties onderste ledematen
De manuele verzorgingsrolstoel is uitgevoerd met beensteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om de transfer in en uit de rolstoel door de begeleider te vergemakkelijken. De beensteunen zijn in de hoogte verstelbaar door de verzorger. De beensteunen zijn lengtecorrigerend d.w.z. ze compenseren de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht. De beensteunen zijn uitgerust met kuitsteunen die regelbaar zijn in de hoogte en in de breedte en met voetplaten (of voetenplank) die verstelbaar zijn in de hoogte en instelbaar zijn volgens de hoek van het enkelgewricht.
2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen
De manuele verzorgingsrolstoel is uitgevoerd met armsteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De armsteunen zijn in de hoogte instelbaar. De armsteunen ondersteunen de gebruiker maximaal bij het verstellen van de rug. De armsteunen zijn uitgevoerd met zijplaten die dienen als bescherming voor de kleren.
2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering
De manuele verzorgingsrolstoel is uitgerust met een vaste zit- en rugondersteuning, armsteunen, beensteunen, een hoofdsteun en een rolstoelwerkblad. De zit- en rugondersteuning moet voldoende zijwaartse steun, stabiliteit en veiligheid bieden aan de gebruiker. Zowel de zitbreedte als de zitdiepte zijn instelbaar in functie van de gebruiker. De zit- en rugondersteuning is in zijn geheel traploos kantelbaar d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem om de zithouding van de gebruiker te variëren. De rughoek is afzonderlijk en traploos verstelbaar door de begeleider tot minimum 30° d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem. De zithoek is traploos verstelbaar door de begeleider over minimum 15° d.m.v. een gasveer of vergelijkbaar systeem. De hoofdsteun is instelbaar in de hoogte en de diepte en is bovendien in hoek kantelbaar en afneembaar.
Voor de rolstoel met een zitbreedte vanaf 38 cm tot en met 48 cm kan geen meerprijs voor deze maatvoering worden aangerekend.
2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing
De manuele verzorgingsrolstoel kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn Beide types moeten uitgevoerd zijn met duwhandvatten of duwbeugel voor de begeleider. Deze duwhandvatten of duwbeugel moeten in de hoogte verstelbaar zijn in functie van de begeleider.
2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden
Er zijn geen functionele specificaties voor de gebruiksdoeleinden voorzien.
2.6. Functionele specificaties - technische aspecten
De manuele verzorgingsrolstoel heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. De rolstoel is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of begeleider bediend kan worden. De montage van een werkblad moet mogelijk zijn.
3. Aanpassingen
3.1. Onderste ledematen
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
3.2. Bovenste ledematen
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)
521150-521161 Rugpelotten (per stuk) … . . Y 81
3.4. Veiligheid
521356-521360 Veiligheidsgordel … . . Y 30
521371-521382 Zitbroek … . . Y 69
De verstrekkingen 521356-521360 en 521371-521382 zijn onderling niet cumuleerbaar.
3.5. Besturing/aandrijving
521496-521500 Aanpassing van de hoepel in geval van verminderde grijpfunctie … . . Y 75
4. Specifieke voorwaarden
4.1. Hernieuwingstermijn
- voor gebruikers tot hun 65ste verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 4 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 65ste verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 6 jaar.
4.2. Toegelaten cumul
De manuele verzorgingsrolstoel mag enkel worden gecumuleerd met een antidecubituskussen van de subgroep 1, 3 of 4 voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese.
4.3. Verzekeringstegemoetkoming
Voor de manuele verzorgingsrolstoel (verstrekking 520052-520063) en de gevraagde individuele aanpassingen kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.
De gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel, maar die kiezen voor een ander type rolstoel, kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op de lijst van de erkende elektronische rolstoelen. Daartoe moet de aanvraagprocedure beschreven in punt I., 3.3.7. gevolgd worden.
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een elektronische rolstoel :
521872-521883 - Y 2165
De gebruikers die beantwoorden aan de voorwaarden van de manuele verzorgingsrolstoel, maar waarvoor een rolstoel met een zitbreedte van minder dan 36 cm noodzakelijk is, kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden, op voorwaarde dat de rolstoel is opgenomen op :
- Lijst 520192-520203 - Manuele modulaire duwwandelwagen voor kinderen :
522211-522222 - Y 2165
4.4. Aanvraag tegemoetkoming
De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :
- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende geneesheer;
- het motiveringsrapport ingevuld door de erkend verstrekker;
- de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingevuld door de erkend verstrekker.
De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.
Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan de reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure opgenomen in punt I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.

HOOFDGROEP 9 : zitkussen ter preventie van doorzitwonden
1. Functionele indicaties voor de gebruiker
1.1. Gebruiksdoel
Zitkussen ter preventie van doorzitwonden bij gebruikers die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zitten. De gebruiker is voor alle verplaatsingen zowel binnen- als buitenshuis volledig aangewezen op de rolstoel. Tengevolge van het langdurig zitten in de rolstoel is er voor de gebruiker een hoog of matig risico op doorzitwonden of de gebruiker werd in het verleden behandeld wegens drukletsels of heeft drukletsels.
1.2. Specifieke indicaties
Een zitkussen ter preventie van doorzitwonden kan enkel geïndiceerd worden in combinatie met een rolstoel voor :
Doelgroep 1 : gebruikers met een matig risico op doorzitwonden
- De gebruiker is rolstoelgebonden, maar kan zelfstandig en op regelmatige basis (om de 15 min.) de stuit ontlasten. De gebruiker beschikt nog over een zekere tonus in de bilspieren (zelfs ten gevolge van spasticiteit) en de gebruiker heeft een ernstige stoornis of beperking behorend tot één van de volgende items : de <eetstoornis>, incontinentie (urinair of faecaal), het niet waarnemen van druk tegen of op de huid, die de mogelijkheid tot reactie biedt om beduidend ongemak te beperken, of de functie van hart- en bloedvatenstelsel.
- Of bij vaststelling van drukwonden vanaf graad 1 : niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid. Dit kan gepaard gaan met verkleuring van de huid, warmte, oedeem of verharding van het weefsel.
Doelgroep 2 : gebruikers met hoog risico op doorzitwonden
- Deze gebruikers kunnen onmogelijk en op regelmatige basis (om de 15 minuten) zelfstandig de stuit ontlasten door zich op te duwen. Dit kan zowel veroorzaakt worden door stoornissen of functionele beperkingen van de bovenste of onderste ledematen of door mentale of cognitieve stoornissen.
- Of komen ook in aanmerking : gebruiker met een slappe verlamming of zware atrofie van de bilspieren, gebruiker met een uitgesproken huidprobleem van de stuit o.a. uitgebreide littekens, brandwonden, radiodermitis, enz.
- Of gebruikers die reeds eerder een decubitus graad 3, of hoger, hebben doorgemaakt.
Doelgroep 3 : gebruikers met hoog risico op doorzitwonden en met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.
- Gebruikers met hoog risico op doorzitwonden
- En de gebruiker heeft bovendien één van de hiernagaande problemen : Er is een ernstige stoornis (minimaal typering 3) van de anatomische eigenschappen van botten, gewrichten of spieren van de bekkengordel, zodat het bekken, tijdens het langdurig zitten, moeilijk in een correcte positie kan gehouden worden.o.a. ten gevolge van abnormale adductie of abductie, abnormale interne of externe rotatie, abnormale flexie of extensie van de heup, voor- of achterwaartse bekkenkanteling, bekkenscheefstand, rotatie van het bekken e.d. meer. Of binnen korte termijn zijn deze problemen met de zithouding t.g.v. van de specifieke evolutieve aandoening te verwachten.
2. Functionele specificaties van het antidecubituszitkussen
Het antidecubituszitkussen moet de druk, maar ook de schuifkrachten die kunnen leiden tot doorzitwonden, voor de rolstoelgebruiker reduceren.
Het zitkussen moet aangepast zijn voor gebruik in de rolstoel. Vorm en maatvoering van het kussen moeten in overeenstemming zijn met de maatvoering van de rolstoel : het kussen moet aangepast zijn aan de zitbreedte en zitdiepte van de rolstoel. Het kussen moet verkrijgbaar zijn in verschillende afmetingen. Het antidecubituskussen mag geen bottoming-out' effect vertonen, ook niet bij obese of magere gebruikers. « Bottoming out » betekent dat bij controle met de hand onder het antidecubituskussen de benige uitsteeksels (ex. zitbeen) van de gebruiker gevoeld kunnen worden; hierdoor komt de effectiviteit van het gebruikte materiaal in het gedrang.
De bekleding moet elastisch zijn om het "hangmateffect" tegen te gaan. Een combinatie met een elastische anti-allergische incontinentiehoes moet mogelijk zijn. Het antidecubituskussen wordt geleverd met alle nodige toebehoren.
Het antidecubituskussen kan enkel op de lijst van erkende producten worden opgenomen, indien de aanvraag gestaafd wordt met wetenschappelijk onderbouwde drukmetingstesten en/of met klinische evaluaties gepubliceerd in een erkend wetenschappelijk tijdschrift. Hierbij moeten de preventieve eigenschappen van het zitkussen bij gebruik in de rolstoel bewezen zijn.
Subgroep 1 : 520516-520520 Niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen … . . Y 100
Doelgroep 1 : gebruikers met matig risico op doorzitwonden.
De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen. Het zitkussen wordt gelegd of bevestigd bovenop de slappe of platte zit van de rolstoel.
Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit ofwel
- visco-elastisch traagschuim;
- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.
Subgroep 2 : 520531-520542 Niet-individueel aanpasbaar anatomisch gevormde antidecubituszit (geïntegreerd in rolstoel) … . . Y 280
Doelgroep 1 : gebruikers met matig risico op doorzitwonden.
In de rolstoel geïntegreerde of ingebouwde zit ter vervanging van de slappe of vaste zit. De antidecubituszit is uitgevoerd met materialen die een goede drukverdeling waarborgen.
Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit ofwel
- visco-elastisch traagschuim;
- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.
Subgroep 3 : 520553-520564 Individueel aanpasbaar antidecubituskussen … . . Y 350
Doelgroep 2 : gebruikers met hoog risico op doorzitwonden.
De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen en dienen bovendien een adequate bescherming te bieden tegen de schuifkrachten die doorzitwonden veroorzaken. Het antidecubituskussen moet individueel kunnen aangepast worden aan de gebruiker b.v. door wegname of toevoeging van het drukregulerende basismateriaal of extra ondersteuningselementen.
Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit ofwel
- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- polymere of elastomere gel;
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.
Subgroep 4 : 520575-520586 Individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuren of Flow-Fluid-gelkussen … . . Y 400
Doelgroep 3 : gebruikers met hoog risico op doorzitwonden EN met een ernstige stoornis van de anatomische eigenschappen van de bekkengordel.
De gebruikte materialen dienen een goede drukverdeling te waarborgen en bovendien een adequate bescherming te bieden tegen de schuifkrachten die doorzitwonden veroorzaken. Het antidecubituskussen moet individueel kunnen aangepast worden aan de gebruiker b.v. door wegname of toevoeging van het drukregulerende basismateriaal.
Het basismateriaal van het antidecubituszitkussen bestaat uit ofwel
- lucht. Het antidecubituskussen is samengesteld uit onafhankelijke eenheden of communicerende banen of cellen;
- Flow Fluid gel
- of een combinatie van materialen met één van hogergenoemde basisstoffen, die bovendien het contactoppervlak met de lichaamsdelen uitmaken.
Bij de luchtkussens gaat het om kussens met celstructuur met minimaal 2 kamers zodat een adequate ondersteuning van de zithouding mogelijk is. Het antidecubituskussen dient tegelijkertijd zowel voor-/achterwaarts als zijdelings (links/rechts) de zithouding van de gebruiker te ondersteunen. Het antidecubituskussen moet, indien :
- anatomisch voorgevormd, beschikken over verschillende celhoogtes of vormen en over minimum 2 kamers
- niet anatomisch voorgevormd, beschikken over minimum 3 kamers om de hoger beschreven ondersteuning te kunnen waarborgen
Het gelkussen heeft een geprofileerde voldoende hoge schuimstofbasis vooraan, voorzien van een uitsparing met een dik Flow-Fluidzakje. Dit Flow-Fluidzakje is verdeeld in compartimenten. De basis ondersteunt het bekken, terwijl het Flow-Fluidzakje het contactoppervlak met de zitknobbels en het zitvlak van de gebruiker uitmaakt.
3. Aanpassingen
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
4. Specifieke voorwaarden
4.1. Hernieuwingstermijn
- voor een niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen (verstrekking 520516-520520) wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 2 jaar.
- voor een niet-individueel aanpasbaar anatomisch gevormde antidecubituszit (verstrekking 520531-520542) wordt de hernieuwingstermijn van de rolstoel gevolgd.
- voor individueel aanpasbaar antidecubituskussen (verstrekking 520553-520564) wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
- 3 jaar voor de gebruikers tot hun 18e verjaardag;
- 4 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18e verjaardag.
- voor individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur of Flow-Fluid-gelkussen (verstrekking 520575-520586) wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op :
- 3 jaar voor de gebruikers tot hun 18e verjaardag;
- 4 jaar voor de gebruikers vanaf hun 18e verjaardag.
4.2. Toegelaten cumul
Het antidecubituskussen (verstrekking 520516-520520, 520553-520564 of 520575-520586) mag gecumuleerd worden met :
- voor de gebruikers vanaf hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° :
- Manuele modulaire rolstoel of manuele actief rolstoel of elektronische rolstoel of rolstoel met stafunctie.
- Manuele verzorgingsrolstoel voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese
- voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° :
- Manuele actief kinderrolstoel of elektronische kinderrolstoel of rolstoel met stafunctie.
Het antidecubituskussen (verstrekking 520531-520542) mag gecumuleerd worden :
- voor de gebruikers vanaf hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° :
- Manuele modulaire rolstoel;
- voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° :
- Manuele modulaire kinderrolstoel
4.3. Verzekeringstegemoetkoming
Voor een antidecubituskussen ter preventie van doorzitwonden (verstrekking 520516-520520, 520531-520542, 520553-520564 of 520575-520586) kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten en op voorwaarde dat de gebruiker een verzekeringstegemoetkoming voor een nieuwe rolstoel aanvraagt of beschikt over een rolstoel waarvoor een verzekeringstegemoetkoming werd toegestaan in het verleden, de hernieuwingstermijn van de rolstoel mag hierbij niet verstreken zijn.
Gebruikers met een matig risico op doorzitwonden kunnen een forfaitaire verzekeringstegemoetkoming bekomen voor het « individueel aanpasbaar antidecubituskussen » (verstrekking 520553-520564) of een het « individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur » (verstrekking 520575-520586) op voorwaarde dat het kussen is opgenomen op de lijst van de antidecubituskussens.
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen :
522130-522141- Y 100
- Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur :
522152-522163- Y 100
4.4. Aanvraag tegemoetkoming
De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :
- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende geneesheer;
- het motiveringsrapport ingevuld door de erkend rolstoelverstrekker;
- de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingevuld door de erkend rolstoelverstrekker.
De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.
HOOFDGROEP 10 : Modulair aanpasbaar systeem ter ondersteuning van de zithouding
Subgroep 1 : 520590-520601 Modulair aanpasbaar rugsysteem … . . Y 185
1. Functionele indicaties voor de gebruiker
1.1. Gebruiksdoel
Systeem ter ondersteuning van de zithouding van de gebruiker die langdurig en ononderbroken in de rolstoel zit. De gebruiker heeft een volledig onstabiele zit in de rolstoel, met hoog risico op evenwichtsproblemen.
Het zitsysteem heeft als doel het lichaam van de gebruiker te stabiliseren, te ondersteunen alsook het minimaliseren van druk- en schuifkrachten. Door de ondersteuning van de houding is het systeem bedoeld om het actief gebruik van de rolstoel effectief te bevorderen.
1.2. Specifieke indicaties
De gebruiker is volledig rolstoelgebonden voor alle verplaatsingen en maakt continu gebruik (minimum 8 uur) van een manuele rolstoel. Verplaatsingen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zijn volledig beperkt (typering 4).
Er is een volledige stoornis (typering 4) van de anatomische eigenschappen van de wervelkolom of de spieren van de romp - eventueel ook van de schoudergordel of hoofd en nek - zodat de romp, tijdens het langdurig zitten, onmogelijk in een correcte positie kan gehouden worden, zelfs niet door een vaste voorgevormde rug, in combinatie met rugpelotten.
2. Functionele specificaties van het rugsysteem
Modulair aanpasbaar rugsysteem indien een actieve ondersteuning van de zithouding van de gebruiker noodzakelijk is. Het rugsysteem moet ondersteunen bij anatomische afwijkingen van de romp, schoudergordel of hoofd en nek. Het rugsysteem kan individueel aangepast worden aan de vorm van de rug en de houding van de gebruiker op basis van gebruikte materialen en techniek. Het doel is een correcte zitpositie te bekomen in de rolstoel, met aandacht voor comfort voor de gebruiker en ook preventie van doorzitwonden. Het rugsysteem moet kunnen ingebouwd worden in de rolstoel en vervangt de normale rug (slap, plat of vast voorgevormd) van de rolstoel.
3. Aanpassingen
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
4. Specifieke voorwaarden
4.1. Hernieuwingstermijn
De hernieuwingstermijn voor het modulair aanpasbaar rugsysteem volgt de herniewingstermijn van de rolstoel.
4.2. Toegelaten cumul
Het modulair aanpasbaar rugsysteem (verstrekking 520590-520601) mag gecumuleerd worden :
- voor de gebruikers vanaf hun achttiende verjaardag met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 1° :
- Manuele actief rolstoel;
- voor de gebruikers tot hun achttiende verjaardag, met de volgende mobiliteitshulpmiddelen voorzien onder 2° :
- Manuele actief kinderrolstoel.
Een manueel actief rolstoel (verstrekking 520074-520085 of 520251-520262) uitgerust met het modulair aanpasbaar rugsysteem mag ook gecumuleerd worden met een antidecubituskussen voorzien onder de verstrekking 520516-520520, 520553-520564 of 520575-520586.
4.3. Verzekeringstegemoetkoming
Voor een modulair aanpasbaar rugsysteem ter ondersteuning van de zithouding (verstrekking 520590-520601) kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden enkel indien het systeem wordt aangevraagd samen met de rolstoel en op voorwaarde dat zowel het systeem als de rolstoel opgenomen is op de lijst van erkende producten.
4.4. Aanvraag tegemoetkoming
De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :
- het medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende geneesheer;
- het motiveringsrapport ingevuld door de erkend rolstoelverstrekker;
- de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingevuld door de erkend rolstoelverstrekker.
De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.
HOOFDGROEP 11 : Onderstel voor zitschelp
Subgroep 1 : 520612-520623 Onderstel voor zitschelp … . . Y 872
1. Functionele indicaties voor de gebruiker
1.1. Gebruiksdoel
Het onderstel is bedoeld voor de bevestiging van een zitschelp en om zich te verplaatsen binnenshuis en buitenshuis.
1.2. Specifieke indicaties
Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp is enkel vergoedbaar voor gebruikers die nood hebben aan een zitschelp en zich zonder dit onderstel niet kunnen verplaatsen.
2. Functionele specificaties van het onderstel
2.1. Functionele specificaties onderste ledematen
Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp kan uitgevoerd worden met beensteunen of opklapbare beensteunen met in hoek verstelbare voetenplank, bevestigd aan het inclineerbaar deel van het onderstel, die door de begeleider kunnen afgenomen of weggeklapt worden om de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De beensteunen moeten individueel ingesteld of versteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie.
2.2. Functionele specificaties bovenste ledematen
Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp is uitgevoerd met armsteunen die door de gebruiker of begeleider kunnen afgenomen worden om de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De armsteunen vormen een steun voor de onderarmen van de gebruiker. Ze zijn in de hoogte en in de breedte regelbaar.
2.3. Functionele specificaties algemene zithouding en positionering
Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp is voorzien van een veilig bevestigingssysteem dat koppeling en ontkoppeling van de zitschelp door de begeleider zonder gebruik van gereedschap toelaat. Het zitgedeelte is inclineerbaar tot minimum 15° door middel van een gasveer of vergelijkbaar systeem. Het ruggedeelte is instelbaar tot minimum 30°.
2.4. Functionele specificaties aandrijving/besturing
Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp kan van het type duwwagen of van het type rolstoel met hoepelaandrijving zijn. Het onderstel is uitgevoerd met duwhandvatten of doorlopende in hoogte regelbare duwbeugel voor de begeleider.
2.5. Functionele specificaties gebruiksdoeleinden
Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp is verkleinbaar zodat de meeneembaarheid in de wagen verzekerd is.
2.6. Functionele specificaties - technische aspecten
Het onderstel voor bevestiging van een zitschelp heeft voor- en achterwielen met luchtbanden of volle banden; de voorwielen zijn zwenkbaar. Het is uitgevoerd met een remsysteem op beide achterwielen, dat door de gebruiker of begeleider bediend kan worden.
3. Aanpassingen
3.1. Onderste ledematen
520634-520645 Beensteunen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) … . . Y 100
520671-520682 Comfortbeensteunen (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun) … . . Y 115
De verstrekkingen 520634-520645 en 520671-520682 zijn onderling niet cumuleerbaar.
520752-520763 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat) … . . Y 90
3.2. Bovenste ledematen
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
3.3. Positionering (zit-ruggedeelte)
521290-521301 Rolstoelwerkblad of half-werkblad … . . Y 160
3.4. Veiligheid
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
3.5. Besturing/aandrijving
Er zijn geen aanpassingen voorzien.
4. Specifieke voorwaarden
4.1. Hernieuwingstermijn
- voor gebruikers tot hun 18de verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 3 jaar.
- voor gebruikers vanaf hun 18de verjaardag tot de 65ste verjaardag wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 5 jaar.
4.2. Toegelaten cumul
Het onderstel voor zitschelp kan niet gecumuleerd worden met een rolstoel.
Het onderstel voor zitschelp mag niet worden gecumuleerd met de verstrekking 646494 uit artikel 29, § 1, Hoofdstuk XI van de nomenclatuur.
4.3. Verzekeringstegemoetkoming
Voor het onderstel voor zitschelp (verstrekkingen 520612-520623) kan een verzekeringstegemoetkoming bekomen worden op voorwaarde dat het onderstel is opgenomen op de lijst van voor vergoeding aangenomen producten.
4.4. Aanvraag tegemoetkoming
De verzekeringstegemoetkoming kan enkel worden verleend op basis van :
- een medisch voorschrift ingevuld door de voorschrijvende geneesheer;
- een motiveringsrapport ingevuld door de erkend rolstoelverstrekker,
- de aanvraag voor verzekeringstegemoetkoming ingevuld door de erkend rolstoelverstrekker.
De te volgen aanvraagprocedure is opgenomen in punt I, 3.3.2.
Voor de aanvraag van een voortijdige hernieuwing van een rolstoel of van bijkomende aanpassingen aan de reeds afgeleverde rolstoel is de aanvraagprocedure opgenomen in punt I, 3.3.5. of I, 3.3.6. van toepassing.
III. SPECIFICATIES VAN DE AANPASSINGEN BIJ DE MOBILITEITSHULPMIDDELEN VOORZIEN IN DEEL II
1. Onderste ledematen
520634-520645 Beensteunen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) … . . Y 100
520656-520660 Beensteunen (mechanisch - in lengte instelbaar en verstelbaar tot horizontaal, per beensteun) voor rechthebbenden tot hun 18e verjaardag … . . Y 120
Aanpassing van de rolstoel met beensteunen. De beensteunen moeten door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. Elke beensteun moet voorzien zijn van een kuitsteun. De beensteunen moeten mechanisch in lengte ingesteld en traploos tot horizontaal (kniehoek) versteld kunnen worden.
520671-520682 Comfortbeensteunen (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun) … . . Y 115
520693-520704 Comfortbeensteunen (mechanisch - lengtecorrigerend, per beensteun) voor rechthebbenden tot hun 18e verjaardag … . . Y 135
Aanpassing van de rolstoel met comfortbeensteunen. De comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn d.w.z. ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht. De comfortbeensteunen moeten door de gebruiker of begeleider afgenomen of weggeklapt kunnen worden om het opstaan en zitten of de transfer in en uit de rolstoel te vergemakkelijken. De comfortbeensteunen moeten ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Elke comfortbeensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun.
520715-520726 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar) … . . Y 1000
520730-520741 Elektrisch verstelbare comfortbeensteunen (lengtecorrigerend, per paar) voor rechthebbenden tot hun 18e verjaardag … . . Y 1100
Aanpassing van de rolstoel met elektrisch verstelbare comfortbeensteunen bij gebruikers waarbij een regelmatige houdingsverandering van de onderste ledematen medisch is aangewezen. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten lengtecorrigerend zijn d.w.z. ze compenseren automatisch de lengteverschillen van de benen die optreden bij flexie en extensie van het kniegewricht.
De elektrische comfortbeensteunen moeten ingesteld kunnen worden in functie van de onderbeenlengte van de gebruiker en van de algemene zitpositie. Elke beensteun moet voorzien zijn van een instelbare kuitsteun. De elektrisch verstelbare comfortbeensteunen moeten door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de besturingseenheid
520752-520763 In hoek instelbare voetplaten (per paar) (of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat) … . . Y 90
Aanpassing van de rolstoel met in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat. De voetplaten of ééndelige voetenplaat zijn verstelbaar in de hoogte en zijn instelbaar volgens de hoek van het enkelgewricht.
520774-520785 Voetfixatiesysteem (per stuk) … . . Y 11
Aanpassing van de pedaal van de orthopedische driewielfiets met een fixatiesysteem voor de voet.
520796-520800 Voetplaat (per stuk) … . . Y 33
Aanpassing van de pedaal van de orthopedische driewielfiets met een voetplaat die de volledige voet ondersteunt. Als bijkomende steun van de voet kan de rand van de voetplaat verhoogd zijn. De voetplaat is uitgerust met een tegengewicht zodat de pedaal steeds horizontaal, naar boven gericht blijft.
520811-520822 Enkel-voetspalk (per stuk) … . . Y 345
Aanpassing van de pedaal van de orthopedische driewielfiets met een enkel-voetspalk om het enkelgewricht vast te zetten. De voetplaat en het voetfixatiesysteem zijn inbegrepen.
520833-520844 Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk … . . Y 20
Aanpassing van de lengte van de pedaalkruk van de orthopedische driewielfiets.
2. Bovenste ledematen
520855-520866 Armsteunen (in hoogte instelbaar) (per paar) … . . Y 241
Aanpassing van de rolstoel met in hoogte instelbare armsteunen. De armsteunen zijn afneembaar of wegklapbaar.
520870-520881 Aangepast stuur … . . Y 53
Aanpassing van de orthopedische driewielfiets met een stuur met bijzondere vormgeving, speciaal ontwikkeld in functie van stoornissen van de bovenste ledematen.
3. Positionering (zit-ruggedeelte)
520892-520903 Regelbare basisplaat voor antidecubituszitkussen … . . Y 87
Aanpassing van de rolstoel met een regelbare platte basisplaat voor een antidecubituszitkussen.
520914-520925 Voorgevormde zit … . . Y 175
Aanpassing van de rolstoel met een uitneembare voorgevormde zit of anatomisch vormvaste zit (met een voorgevormde harde basis of vormvast opvulsel)
520936-520940 Voorgevormde rug … . . Y 185
Aanpassing van de rolstoel met een uitneembare voorgevormde rug of anatomisch vormvaste rug (met een voorgevormde harde basis of vormvast opvulsel)
520951-520962 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot minimum 30°) … . . Y 250
Aanpassing van de rolstoel met een instelbare of verstelbare rughoek tot minimaal 30°.
520973-520984 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek tot 90°) … . . Y 566
Aanpassing van de rolstoel met een instelbare of verstelbare rughoek tot 90°.
520995-521006 Rughoekverstelling (instelbare of verstelbare rughoek) … . . Y 250
Aanpassing van de kinderrolstoel met een rughoek instelbaar tot minimaal 10° of met een rughoek verstelbaar tot minimaal 30°
521010-521021 Zithoekverstelling (instelbare zithoek) … . . Y 122
Aanpassing van de rolstoel met een instelbare zithoek tot minimaal. 5°.
521032-521043 Elektrisch kantelbare zit … . . Y 950
Aanpassing van de rolstoel met een vaste zitondersteuning die elektrisch en traploos in hoek verstelbaar is om de zithouding van de gebruiker te variëren. De zit is afzonderlijk van de rug en traploos elektrisch verstelbaar tot minimaal 10°. De elektrische zitkanteling moet door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.
521054-521065 Elektrisch in hoek verstelbare rug … . . Y 950
Aanpassing van de rolstoel met een vaste rugondersteuning die elektrisch en traploos verstelbaar is om de zithouding van de gebruiker te variëren. De rug is afzonderlijk van de zit en traploos elektrisch verstelbaar tot minimaal 30° De elektrische rugverstelling moet door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.
521076-521080 Elektrisch in hoogte verstelbare zit … . . Y 2200
Aanpassing van de rolstoel bij gebruikers die wonen in een niet aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op de werkplek of arbeidspost nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de arbeidspost (kasten, etc.) te kunnen komen.
Elektrisch traploos in hoogte verstelbare ziteenheid : de totale ziteenheid brengt de gebruiker d.m.v. een liftsysteem in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid. De elektrisch in hoogte instelbare ziteenheid moet door de gebruiker zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.
521091-521102 Elektrisch in hoogte en tot aan de vloer verstelbare zit … . . Y 2200
Aanpassing van de rolstoel bij kinderen die wonen in een niet aangepaste woning of op school nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de school (kasten, etc.) te kunnen komen.
Elektrisch traploos in hoogte en tot aan de vloer verstelbare ziteenheid : de totale ziteenheid brengt het kind d.m.v. een liftsysteem in zittende houding tot minimaal 20 cm hoger dan de normale hoogte van de ziteenheid of kan het kind brengen van normale zit in de rolstoel tot aan de vloer. De elektrisch in hoogte instelbare ziteenheid moet door het kind zelfstandig bediend kunnen worden via de bedieningseenheid.
521113-521124 Elektrische stafunctie … . . Y 2200
Aanpassing van de rolstoel bij gebruikers die wonen in een niet aangepaste woning of die zelfstandig wonen of op de werkplek of arbeidspost nood hebben aan deze aanpassing om hierdoor bij de inrichtingselementen van de woning of de arbeidspost (kasten, etc.) te kunnen komen.
Elektrisch traploos verstelbare ziteenheid met sta-op functie : de totale ziteenheid brengt de gebruiker d.m.v. een liftsysteem van zittende houding tot volledig staande houding in de rolstoel. De elektrische sta-op functie moet door de gebruiker zelfstandig kunnen bediend worden via de bedieningseenheid.
521135-521146 Hoofdsteun (in hoogte en diepte verstelbaar en in hoek kantelbaar) … . . Y 150
Aanpassing van de rolstoel met een hoofdsteun in hoogte en diepte verstelbaar; de hoofdsteun is tevens in hoek kantelbaar.
521150-521161 Rugpelotten (per stuk) … . . Y 81
Aanpassing van de rolstoel met pelotten die de thorax van de gebruiker ondersteunen. De pelotten moeten op de rolstoel gefixeerd kunnen worden.
521172-521183 Abductieklos … . . Y 62
Aanpassing van de rolstoel met een abductieklos die de positie van de benen van de gebruiker ondersteunt of corrigeert. De abductieklos moet op de rolstoel gefixeerd kunnen worden.
521216-521220 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 48 cm tot en met 52 cm … . . Y 185
Aanpassing van het rolstoelframe met een zitbreedte meer dan 48 cm tot maximaal 52 cm.
521231-521242 Aanpassing van het rolstoelframe, zitbreedte meer dan 52 cm tot en met 58 cm … . . Y 400
Aanpassing van het rolstoelframe met een zitbreedte meer dan 52 cm tot maximaal 58 cm.
521275-521286 Aanpassing bij een amputatie … . . Y 87
Aanpassing van de rolstoel in functie van de zitbalans na amputatie van één of beide onderste ledematen van de gebruiker. Met die aanpassing kan een wielbasisverlenging tot minimaal 4 cm bekomen worden.
521290-521301 Rolstoelwerkblad of half-werkblad … . . Y 160
Aanpassing van de rolstoel met een rolstoelwerkblad of half-werkblad dat kan gefixeerd worden op de rolstoel. Dit werkblad moet afneembaar of wegklapbaar zijn.
521253-521264 Aanpassing van de zitbreedte (meer dan 36 cm) en zitdiepte … . . Y 360
Aanpassing van de duwwandelwagen met een zitbreedte meer dan 36 cm.
521194-521205 Abductieframe … . . Y 180
Aanpassing van de kinderrolstoel met een abductieframe; de abductiehoek moet instelbaar zijn.
521312-521323 Lendensteun … . . Y 143
Aanpassing van de orthopedische driewielfiets met een lumbale steun als fixatie of ondersteuning van de gebruiker. De lendensteun is uitgevoerd met bevestigingsriem.
4. Veiligheid
521334-521345 Hielsteun of voetriem (per stuk) … . . Y 11
Aanpassing van de rolstoel met een hielsteun of voetriem om de voeten van de gebruiker te fixeren op de voetsteunen.
521356-521360 Veiligheidsgordel … . . Y 30
Aanpassing van de rolstoel met een veiligheidsgordel.
521371-521382 Zitbroek … . . Y 69
Aanpassing van de rolstoel met een zitbroek om niet naar voor te glijden.
521393-521404 Antikiepsysteem … . . Y 50
Aanpassing van de rolstoel met afneembare of wegklapbare antikiepsysteem.
521415-521426 Stoepklimmer … . . Y 335
Aanpassing van de rolstoel met een stoepklimmer zodat de gebruiker zelfstandig en op een veilige manier hoogteverschillen in de buitenomgeving kan overbruggen.
5. Besturing/aandrijving
521430-521441 Aandrijf- en besturingssysteem « dubbele hoepel » … . . Y 700
Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éénzijdige bediening d.m.v. een dubbele aandrijfhoepel geplaatst op de grote achterwielen. Bedoeld voor een gebruiker die het gebruik over één van de bovenste ledematen heeft verloren en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaard aandrijfhoepels. Zowel éénzijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn. De manuele modulaire rolstoel is bij deze aanpassing uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen dat met één hand kan bediend worden door de gebruiker.
521452-521463 Aandrijf- en besturingssysteem « hefboomsysteem » … . . Y 1000
Aanpassing van de rolstoel met een mechanisch aandrijvings- en besturingssysteem voor éénzijdige bediening d.m.v. een hefboomsysteem. Bedoeld voor een gebruiker die het gebruik over één van de bovenste ledematen heeft verloren en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaard aandrijfhoepels. Zowel éénzijdige aandrijving als besturing van de rolstoel moet met het systeem mogelijk zijn. De manuele modulaire rolstoel is bij deze aanpassing uitgerust met een remsysteem op beide achterwielen dat met één hand kan bediend worden door de gebruiker.
521474-521485 Rolstoelaanpassing van de zithoogte verlaging (trippelstoel) … . . Y 157
Aanpassing van de rolstoel door verlaging van de zithoogte in functie van voetaandrijving van de rolstoel d.m.v. trippelfunctie door de gebruiker. Bedoeld voor een gebruiker die het gebruik over één van de bovenste ledematen heeft verloren en die de rolstoel niet kan aandrijven en besturen via standaard aandrijfhoepels of voor gebruikers bij wie de afstand tussen de knieplooi en de hiel korter is dan 35 cm. Deze aanpassing kan niet bereikt worden d.m.v. aanpassing van de as van de achterwielen (asplaat) en de balhoofden van de voorwielen.
521496-521500 Aanpassing van de hoepel in geval van verminderde grijpfunctie … . . Y 75
Aanpassing van de rolstoel met aanpassing van de hoepels voor verminderde grijpfunctie.
521511-521522 Werkbladbesturing (ingebouwd in werkblad - werkblad inclusief) … . . Y 1550
Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick die in het werkblad werd ingebouwd. De bedieningseenheid moet in het werkblad omgeklapt (op/onder werkblad) of van het werkblad weggenomen kunnen worden. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de rolstoel te bedienen.
521533-521544 Bijkomende externe joystick besturing … . . Y 595
Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een bijkomende externe joystick die de gebruiker toelaat om ondanks minimale functies van de spieren de rolstoel te besturen. Door deze aanpassing kunnen minimale of slecht gecoördineerde bewegingen van de gebruiker omgezet worden in de controle van de rolstoel. De bijkomende joystick besturing kan ingebouwd worden in het werkblad of in de armleuning. De normale joystick besturing kan behouden blijven als bijkomende besturing voor de begeleider. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de rolstoel te bedienen.
521555-521566 Kinbesturing … . . Y 1300
Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een mechanisch wegzwenkbare bevestigingsarm of een individueel aangepaste schouderbevestiging. De sturing moet zowel in lig- als in zithouding bedienbaar zijn. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de rolstoel te bedienen.
521570-521581 Kinbesturing (elektrisch wegzwenkbaar) … . . Y 1675
Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een elektrisch wegzwenkbare bevestigingsarm. De sturing moet zowel in lig- als in zithouding bedienbaar zijn. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker alle functies van de rolstoel te bedienen.
521592-521603 Middenbesturing … . . Y 496
Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een joystick gemonteerd op een mechanisch wegzwenkbare bevestigingsarm, die de bedieningseenheid midden voor de gebruiker brengt. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de rolstoel te bedienen.
521614-521625 Vingerbesturing … . . Y 2100
Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een vingerbesturingssysteem m.n. door lichte bewegingen van de vingertop van de gebruiker. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de rolstoel te bedienen.
521636-521640 Hoofdbesturing … . . Y 2000
Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een (achter)hoofdsturing. Deze besturing op basis van sensoren ingebouwd in of op de hoofdsteun, is geschikt voor gebruiker met een goede hoofdcontrole. Door deze aanpassing kunnen bewegingen van het hoofd omgezet worden in besturing en controle van de rolstoel. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de rolstoel te bedienen.
521651-521662 Voetbesturing … . . Y 1500
Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via een voetbesturing. Deze besturing is geschikt voor gebruiker met handfunctie- of armfunctieproblemen en een relatief goede voetcontrole. Door deze aanpassing kunnen bewegingen van de voet omgezet worden in besturing en controle van de rolstoel. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de rolstoel te bedienen.
521673-521684 Forfaitaire vergoeding voor een rolstoelbesturing d.m.v. bijzondere schakelaars op maat van de gebruiker … . . Y 2000
Aanpassing van de besturing waarbij de elektronische rolstoel bediend wordt door de gebruiker via bijzondere schakelaars waardoor de gebruiker de rolstoel kan besturen. Deze bijzondere besturing moet kunnen ingesteld worden volgens de individuele noden en vaardigheden van de gebruiker. De besturing moet de gebruiker toelaten alle functies van de rolstoel te bedienen.
521695-521706 Remverlengers (per paar) … . . Y 15
Aanpassing van de rolstoel met remverlengers.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 januari 2005.
Gegeven te Brussel, 12 januari 2005.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE