Tekst Hicri

Powerpoint tekst
Stap 1 in Word document
Oorspronkelijke tekst

Samenvatting artikel “ Een kritische analyse van het begrip perfectionisme in relatie tot eetstoornissen.

Bij mensen met anorexia nervosa en bulimia nervosa ( minder duidelijk ) is de persoonlijkheidskenmerk perfectionisme sterk aanwezig. Perfectionisme wordt meer en meer aanvaard als een mogelijke causale factor in de ontwikkeling en instandhouding van eetstoornissen. Deze is door klinische ervaring en onderzoek bevestigd. Toch is de visie op perfectionisme doorheen de jaren gewijzigd, gaande van een inherent negatief en intrapersoonlijk kenmerk naar een muldriedimensionale opvatting waarbij perfectionisme gezien wordt als een construct met meerdere facetten, met maladaptieve maar ook adaptieve kenmerken. Recent onderzoek toont aan dat de associatie tussen maladaptief perfectionisme ( d.i. , zelfkritiek en negatieve zelfevaluaties ) en eetstoornissen zeer sterk is , terwijl associatie met adaptief perfectionisme ( het stellen van hoge standaarden ) minder uitgesproken is , maar wel aanwezig.

Er zijn verschillende therapiesoorten ontwikkeld voor de behandeling van eetstoornissen. Deze zijn ondermeer gericht op het behandelen van maladaptieve component van perfectionisme.
Cognitief gedragtherapeutisch programma om zowel klinisch perfectionisme ( maladaptief perfectionisme ) en de daaraan gerelateerde eetstoornissymptomen te reduceren. Een nadeel van deze therapie is dat men minder aandacht schenkt aan de ontwikkelingsantecedenten van klinisch perfectionisme , wat belangrijk is om de kwetsbaarheid van een patiënt voor herval in te schatten.

Schemagerichte therapie houdt rekening met het feit dat gezinsfunctioneren en opvoeding belangrijk zijn in het ontstaan en instandhouden van perfectionisme. Perfectionisme wordt als een disfunctioneel schema gezien die ontstaan is binnen het gezinsklimaat waarin het kind opgroeide. Tijdens de schemagerichte therapie worden de disfunctionele schema’s via cognitieve en experiëntele technieken vervangen door helpende en meer evenwichtige schema’s.

Ook binnen de client-experiëntiële behandelingsvorm worden de disfunctionele interactiepatronen veranderd en positieve interpersoonlijke ervaringen opgebouwd. Er wordt gesuggereerd dat in een opvoedingscontext waar ouders kritisch, controlerend en veeleisend zijn, een “ innerlijke criticus “ ontwikkeld die zich uit in een kritische en negatieve zelfevaluatie. De therapeut gaat samen met de patiënt de door innerlijke criticus onderdrukte gevoelens blootleggen om vervolgens opnieuw contact te maken met de innerlijke belevingswereld.

Voor de psychoanalyse is perfectionisme een “ introjectieve pschopathologies “. Patiënten worden gekenmerkt met een overdreven focus op het zelf, een sterke bezorgdheid en gerichtheid op het ontwikkelen , onderhouden en beschermen van hun
zelfcontrole en zelfwaarde. Psychoanalytisch therapie houdt een langdurige , intensieve en inzichtgeoriënteerde behandeling in.

ICT-opdracht

Excel opdracht 1

Excel opdracht 2