Politieke Context Hicri

Gezondheidsconferentie voeding en beweging

Op 23 oktober 2008 vond de gezondheidsconferentie voeding en beweging te Oostende. Toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere, gaf er de aftrap voor de Vlaamse beleidsintenties rond voeding en beweging tot 2015. Hij stelde er de gezondheidsdoelstelling en het Vlaams actieplan voeding en beweging voor aan pers en publiek.

De conferentie was een groot succes. Meer dan 600 experts, praktijkwerkers en partners uit de samenleving bogen zich over een toekomstvisie die resulteerde in een aantal haalbare en meetbare voeding- en bewegingsstreefdoelen die in 2015 in Vlaanderen moeten gerealiseerd zijn. Om die gezondheidsdoelstelling te halen werd ook een actieplan opgesteld waarin alle krachten gebundeld worden en waardoor de bevolking in de komende jaren steeds herkenbare en consistente boodschappen krijgt.

In de aanloop naar de gezondheidsconferentie werkte een werkgroep van deskundigen voorstellen voor de gezondheidsdoelstelling en een bijhorend actieplan uit. Tijdens 6 provinciale toetsingsdagen konden professionelen die begaan zijn met evenwichtig eten en gezond bewegen hun stem hierover laten horen.

Vlaams actieplan voeding en beweging 2009 – 2015

Doel van het actieplan

Om de gezondheidsdoelstelling rond voeding en beweging te realiseren wil het Vlaams actieplan voeding en beweging 2009-2015 (PDF, 391 kB) alle Vlamingen aanzetten tot meer beweging en evenwichtiger eten. Het is erop gericht:
• gezonde eet- en bewegingsgewoonten aan te leren en te onderhouden,
• een gezond gewicht te behouden en overgewicht te voorkomen.
Het Vlaams actieplan voeding en beweging zet de lijnen uit waarlangs het Vlaamse preventiebeleid rond die thema's verder zal worden uitgebouwd van 2009 en met 2015.

Inhoud van het actieplan

Het actieplan voeding en beweging 2009-2015 bevat informatie over:
• de strategieën en prioriteiten;
• de bijpassende acties op korte, middellange en lange termijn bedoeld om de gezondheidsdoelstelling te realiseren.

6 strategieën

Het actieplan stelt 6 strategieën voorop, met daarin telkens aandacht voor educatieve acties, aanpassingen in de omgeving, beleidsmaatregelen en deskundigheidsbevordering. De 6 strategieën zijn:
Gezond bewegen en evenwichtiger eten
1. in de lokale gemeenschap
2. in de leefomgeving van zuigelingen en jonge kinderen
3. op school
4. op de werkplek
5. met een ondersteuningsaanbod voor gezondheidszorgverstrekkers
6. via informatie en communicatie
Met die strategieën bereikt het actieplan verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, gezinnen, sociale risicogroepen, ouderen, leden van socioculturele organisaties en de werkende bevolking.

Acties en prioriteiten

Elke strategie bevat ook een aantal concrete acties. Ze zijn onderverdeeld in:
• acties die op korte termijn zullen gerealiseerd worden (2008-2009)
• acties voor middellange (2010-2012) en lange termijn (2013-2015).
De voorgestelde acties op middellange en lange termijn kunnen enkel als een voorzet gezien worden voor de nieuwe regeerperiode.
Alle acties uit de 6 strategieën zijn geclusterd in 12 prioriteiten. Die prioriteiten benoemen wat het meest urgent is om de gewenste veranderingen in gedrag, omgeving en gezondheid te bereiken.

Meer info

info gezondheidsconferentie

gezondheidsdoelstellingen PDF